نمایش"قصه مرگ ماهان"
1280 904 آکادمی تئاتر ابوالحسنی
150 150 آکادمی تئاتر ابوالحسنی
709 381 آکادمی تئاتر ابوالحسنی
1080 1350 آکادمی تئاتر ابوالحسنی