تکنیک بازیگری
در دوره‌های آموزشی آموزشگاه ابوالحسنی
تربیت حس
در دوره‌های آموزشی آموزشگاه ابوالحسنی
بدن بازیگر
در دوره‌های آموزشی آموزشگاه ابوالحسنی
نوشتن خلاق
در دوره‌های آموزشی آموزشگاه ابوالحسنی
کارگاه آموزشی تربیت حس